• ข้อมูลผลิตภัณฑ์
    Airtac International Group
  • ค้นหาผลิตภัณฑ์
  • บริษัท แอร์แทค อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งกิจกรรมชื่อ “Sunshine action”และ“Blue Education Assistance”โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ชนบท “Sunshine action”มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือในระยะยาวแก่ผู้คนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีกิจกรรมการกุศลและโครงการต่างๆเช่น โครงการสร้างหมู่บ้าน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน บริจาคเลือด ปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ “Blue Education Assistance”ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ฐานะทางบ้านยากจน ตลอดจนสนับสนุนบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ
  •